0000 : A+B Problem
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 64 megabyte(s)
ขอต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งการเขียนโปรแกรม ภารกิจนี้เป็นภารกิจสำหรับโปรแกรมเมอร์มือใหม่สู่การเดินทางสู่โปรแกรมเมอร์ชั้นเซียนต่อไป

ภารกิจของคุณ
รับ input เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม a และ b จากนั้นให้ output ผลรวมของตัวเลขทั้ง 2 จำนวนออกทางจอภาพ

ข้อมูลนำเข้า
บรรทัดแรก จำนวนเต็ม a โดยที่ 0 <= a <= 109
บรรทัดที่สอง จำนวนเต็ม b โดยที่ 0 <= b <= 109

ข้อมูลส่งออก
เพียงบรรทัดเดียว แสดงผลรวมของตัวเลขทั้งสองจำนวน
ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
5
4
9

ความช่วยเหลือ: Hint[1]  

กำลังออนไลน์: 51 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (1 บอท)