0007 : Herman
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)
เรขาคณิตรถแท็กซี่ (Taxicab geometry) คือวิธีการวัดที่ได้จากแนวคิดของรถแท็กซี่ ที่จะต้องเดินทางจากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง ด้วยการเลี้ยวตามมุมตึกที่เป็นสี่แยก ซึ่งทำให้ระยะระหว่างจุดสองจุด บนระนาบ XY จากตำแหน่ง T1(x1,y1) มายังตำแหน่ง T2(x2,y2) ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ถ้าวัดแบบรถแท็กซี่ระยะทางคิดได้จากในขณะที่ระยะทางตามเรขาคณิตทั่วไป (Euclidean geometry) คือทั้งนี้เพื่อให้แท็กซี่แต่ละคัน แบ่งโซนในการให้บริการให้แน่ชัด จึงมีการกำหนด “พื้นที่ให้บริการ” ซึ่งนิยามโดย ระบุจุดกึ่งกลางหนึ่งตำแหน่ง และกำหนด “รัศมี” คือระยะที่ห่างออกไปจากจุดกึ่งกลางนั้น ถ้ากำหนดรัศมีมาให้ ต้องทราบค่าพื้นให้บริการ ตามเรขาคณิตทั่วไป และเรขาคณิตรถแท็กซี่ มีค่าเท่าใด

โจทย์
จงหาค่าพื้นที่ให้บริการของรถแท็กซี่แบบเรขาคณิตทั่วไป (Euclidean geometry) และแบบเรขาคณิตรถแท็กซี่

ข้อมูลนำเข้า
ค่าของรัศมี (R) เป็นข้อมูลนำเข้าในบรรทัดแรกที่เป็นค่าจำนวนเต็ม R (0 <= R <= 10000)

ข้อมูลส่งออก
มีสองบรรทัด บรรทัดแรกเป็นค่าจำนวนจริงของพื้นที่เรขาคณิตทั่วไป บรรทัดที่สองเป็นค่าจำนวนจริงของพื้นที่เรขาคณิตรถแท็กซี่

ที่มา: Croatian Open Competition in Informatics
Contest 1 - October 28, 2006

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
1 3.141593
2.000000
21 1385.442360 
882.000000
42 5541.769441
3528.000000

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 11 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (0 บอท)