0023 : DATUM
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)
จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับวันที่ต่าง ๆ ในปี 2009  แล้วคำนวณหาวันในสัปดาห์ที่ตรงกับวันที่นั้น ๆ ออกมา

ข้อมูลนำเข้า
ในบรรทัดแรกประกอบด้วยเลขจำนวนเต็มบวก 2 ค่า คือ D และ M ซึ่งแยกกันด้วยช่องว่าง โดยเลขทั้งสองนั้นจะต้องเป็นวันที่ที่มีอยู่จริงของปี 2009

ข้อมูลส่งออก

ให้แสดงผลวันในสัปดาห์ที่ตรงกับวันที่ D เดือน M ในปี 2009 ที่รับเข้ามา โดยข้อมูลส่งออกจะต้องเป็น "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday" หรือ "Sunday"

ที่มา: COCI 2008/2009, Contest #4 – January 17, 2009

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
1 1 Thursday
17 1 Saturday
25 9 Friday

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 15 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (6 บอท)