0039 : อาหารโอชา (Food)
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 16 megabyte(s)

ในพระราชวังแห่งหนึ่ง พ่อครัวสามารถทำ อาหารได้ n ชนิดที่แตกต่างกัน อาหารเหล่านี้อยู่ในเซต F = {f1,f2,f3,…,fn} ในการถวายอาหารแก่เจ้าชายซึ่งกินจุมาก พ่อครัวจะถวายอาหารหนึ่งชนิดต่อหนึ่งชั่วโมง และจะถวายจนครบ n ชนิด ในการถวายอาหารนี้ พ่อครัวมีกลุ่มของอาหารที่ต้องห้ามไม่ให้ถวายเป็นลำดับแรก m ชนิด กำหนดอยู่ในเซต P F ให้เขียนโปรแกรมแสดงลำดับทั้งหมดของการถวายอาหาร n ชนิด

ข้อมูลนำเข้า

1.       บรรทัดแรกเป็นจำนวนชนิดอาหาร n โดยที่ 2n8

2.       บรรทัดที่สองเป็นจำนวนชนิดอาหารต้องห้าม m โดยที่ 2m < n

3.      บรรทัดที่สามแสดงชนิดของอาหารต้องห้ามที่ไม่ให้ถวายเป็นลำดับแรก โดยแสดงเป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวก m ตัว โดยมีช่องว่างคั่นอยู่ระหว่างตัวเลข

ข้อมูลส่งออก

แสดง ลำดับที่เป็นไปได้ทั้งหมด โดยใช้หนึ่งบรรทัดในการแสดงลำดับของอาหารหนึ่งลำดับ ลำดับของอาหารจะเป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวกระหว่าง 1 ถึง n ที่ มีช่องว่างคั่นอยู่ระหว่างตัวเลข สำหรับการเรียงก่อนหลังของลำดับของอาหาร ให้เรียงตามลำดับ Dictionary จากน้อยไปมาก ซึ่งจะเปรียบเทียบกันโดยใช้เลขหลักซ้ายสุดที่ไม่เหมือนกัน

หมายเหตุ

1.       แนะนำให้ใช้ printf ในการแสดงผล

2.       ข้อมูลส่งออกที่ได้จากชุดทดสอบมีขนาดไม่เกิน 1 MB


ที่มา : การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 7 (NUTOI7) :: ดัดแปลงเล็กน้อย
ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
4
3
1 2 3
4 1 2 3
4 1 3 2
4 2 1 3
4 2 3 1
4 3 1 2
4 3 2 1
4
2
3 2
1 2 3 4
1 2 4 3
1 3 2 4
1 3 4 2
1 4 2 3
1 4 3 2
4 1 2 3
4 1 3 2
4 2 1 3
4 2 3 1
4 3 1 2
4 3 2 1

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 17 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (1 บอท)