1000 : Word Chain
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 64 megabyte(s)
โซ่คำ คือลำดับของคำที่มีจำนวนอักขระเท่ากันและแต่ละคำที่มีลำดับติดกันจะต้องมีตำแหน่งที่มีตัวอักขระต่างกันไม่เกินสองตำแหน่ง เช่น HEAD และ HEAP จะต่างกันตำแหน่งเดียวคือ D และ P ในตำแหน่งตัวอักขระที่ 4 ของคำ ในขณะที่ REAR กับ BAER จะมีตำแหน่งต่างกัน 3 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งที่ 1 (R กับ B) ตำแหน่งที่ 2 (E และ A) และ ตำแหน่งที่ 3 (A และ E)

ตัวอย่างของโซ่คำที่ต่อเนื่องได้แก่ HEAD HEAP LEAP TEAR REAR และ EGG EAG GAE GAP TAP TIN
ตัวอย่างของโซ่คำที่ขาดได้แก่ LEAP TEAR REAR BAER BAET BEEP ซึ่งจะขาดที่ คำว่า BAER

ให้ชุดของโซ่คำมาชุดหนึ่ง จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาคำสุดท้ายในโซ่คำ ก่อนที่โซ่คำจะขาด

ข้อมูลนำเข้า
บรรทัดแรก เก็บจำนวนเต็ม L แทนจำนวนตัวอักษรของแต่ละคำ โดยที่ 3 <= L <= 1000
บรรทัดที่สอง เก็บจำนวนเต็ม N แทนจำนวนคำทั้งหมดในแฟ้มข้อมูล โดยที่ 1 <= N <= 30000
บรรทัดที่ 3..(N +2) เก็บลำดับของคำที่มีจำนวนตัวอักขระ L ตัว แต่ละบรรทัดเก็บคำที่เขียนด้วยตัวอักษร (‘A’ ถึง ‘Z’ ) ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ข้อมูลส่งออก
แฟ้มผลลัพธ์ มี 1 บรรทัด เก็บคำสุดท้ายของโซ่คำชุดแรก

ที่มา: การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
4
12
HEAD 
HEAP 
LEAP 
TEAR 
REAR
BAER
BAET
BEEP
JEEP
JOIP
JEIP
AEIO
REAR

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 52 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (1 บอท)