1002 : Roman
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 64 megabyte(s)
เลขโรมันมักจะถูกใช้เป็นเลขหน้าในบทนำของหนังสือก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหา โดยสัญลักษณ์เลขโรมันที่ใช้แทนจำนวนเต็มฐานสิบที่มีค่าไม่เกิน 100 ประกอบด้วย ‘i’ ‘v’ ‘x’ ‘l’ และ ‘c’ ซึ่งใช้แทนจำนวนเต็มค่า 1 5 10 50 และ 100 ตามลำดับ

ในการเขียนแทนจำนวนเต็มฐานสิบแต่ละจำนวนในกลุ่มดังกล่าวด้วยเลขโรมัน เราสามารถทำได้โดยการเรียงลำดับสัญลักษณ์เลขโรมันแต่ละตัวต่อเนื่องกันจากซ้ายไปขวา โดยมีเงื่อนไข คือ

1) สามารถวางสัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่า 1 และ 10 ต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 3 ตัว
2) ไม่สามารถวางสัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่า 5 และ 50 ต่อเนื่องกันได้ และ
3) สัญลักษณ์ที่มีค่ามากกว่าจะอยู่ด้านซ้ายของสัญลักษณ์ที่มีค่าน้อยกว่าเสมอ เช่น 8 จะเขียนแทนด้วย viii (มีความหมายเท่ากับ 5+1+1+1) 17 จะเขียนแทนด้วย xvii (มีความหมายเท่ากับ 10+5+1+1) และ 73 จะเขียนแทนด้วย lxxiii (มีความหมายเท่ากับ 50+10+10+1+1+1)

ข้อยกเว้นประการหนึ่ง ของการแทนเลขโรมันที่มีค่าน้อยกว่า 400 คือ ในการแทนค่า 4 และ 9 ในหลักหน่วย และการแทนค่า 40 และ 90 ในหลักสิบ จะวางสัญลักษณ์ที่มีค่าน้อยกว่าไว้ด้านซ้ายของสัญลักษณ์ที่มีค่ามากกว่า เช่น 4 จะเขียนแทนด้วย iv (มีความหมายเท่ากับ -1+5) 9 จะเขียนแทนด้วย ix (มีความหมายเท่ากับ -1+10) 40 จะเขียนแทนด้วย xl (มีความหมายเท่ากับ -10+50) และ 90 จะเขียนแทนด้วย xc (มีความหมายเท่ากับ -10 +100) เป็นต้น ทำนองเดียวกันตามกฎนี้จะทำให้ 24 39 44 49 94 เขียนแทนด้วยเลขโรมันได้เป็น xxiv xxxix xliv xlix และ xciv ตามลำดับ

กำหนดให้ หนังสือเล่มหนึ่งมีจำนวนหน้าในบทนำทั้งหมด d หน้า โดยที่ 1 <= d < 400 จงเขียนโปรแกรมเพื่อนับจำนวนสัญลักษณ์ ‘i’ ‘v’ ‘x’ ‘l’ และ ‘c’ ที่ใช้แทนหมายเลขหน้าในบทนำของหนังสือเล่มดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ถ้าหนังสือมีจำนวนหน้าในบทนำ 5 หน้า นั่นคือประกอบด้วยหน้าหมายเลข ‘i’ ‘ii’ ‘iii’ ‘iv’ และ ‘v’ ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จะมีสัญลักษณ์ ‘i’ จำนวน 7 ตัว, ‘v’ จำนวน 2 ตัว, ‘x’ จำนวน 0 ตัว, ‘l’ จำนวน 0 ตัว และ ‘c’ จำนวน 0 ตัว เป็นต้น

ข้อมูลนำเข้า

ข้อมูลมีเพียงบรรทัดเดียวอ่านมาจาก standard input ซึ่งมีจำนวนเต็มบวก d แทนจำนวนหน้าในบทนำของหนังสือ

ข้อมูลส่งออก
ผลลัพธ์จะส่งออกไปยัง standard output โดยข้อมูลมีอยู่หนึ่งบรรทัด ประกอบด้วยจำนวนเต็มห้าตัวคั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง โดยตัวแรกถึงตัวที่ห้า จะแทนจำนวนของสัญลักษณ์โรมัน ‘i’ ‘v’ ‘x’ ‘l’ และ ‘c’ ตามลำดับ

ที่มา: การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
5 7 2 0 0 0

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 48 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (0 บอท)