1003 : Nugget Number
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 64 megabyte(s)
ร้านฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งขายนักเก็ตเป็นกล่อง มีกล่องนักเก็ตอยู่ 3 ขนาด คือ เล็ก, กลาง, และใหญ่ ใส่นักเก็ตจำนวน 6, 9, และ 20 ชิ้นตามลำดับ

เลขนักเก็ต คือจำนวนเต็มบวกที่เกิดจากผลรวมของจำนวนนักเก็ตในกล่องขนาดต่างๆ เช่น เลข 6 เป็นเลขนักเก็ตเพราะเป็นจำนวนนักเก็ตในกล่องเล็ก, เลข 12 เป็นเลขนักเก็ตเพราะเกิดจากการรวมกันของจำนวนนักเก็ตในกล่องเล็กสองกล่อง, เลข 15 เป็นเลขนักเก็ตเพราะเกิดจากการรวมกันของจำนวนนักเก็ตในกล่องเล็กหนึ่งกล่องและกล่องกลางหนึ่งกล่อง เป็นต้น เลข 4 และ 10 ไม่เป็นเลขนักเก็ตเพราะเลขดังกล่าวไม่สามารถเกิดจากการรวมกันของจำนวนนักเก็ตในกล่องขนาดใดๆ ได้

จงหาเลขนักเก็ตที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่า n

ข้อมูลนำเข้า
รับค่า n ที่เป็นจำนวนเต็ม จาก standard input โดยที่ 1 <= n <= 100

ข้อมูลส่งออก
ผลลัพธ์จะส่งออกไปยัง standard output โดยพิมพ์เลขนักเก็ตที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ n โดยเรียงค่าจากน้อยไปหามาก พิมพ์บรรทัดละหนึ่งตัวเลข ถ้าไม่มีเลขนักเก็ตที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ n ให้พิมพ์คำว่า no

ที่มา: การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
15 6
9
12
15 
4 no

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 53 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (0 บอท)