1004 : Plate
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 64 megabyte(s)
โรงเรียนประจำแห่งหนึ่ง นักเรียนจะต้องเข้าแถวเพื่อรับถาดอาหารกลางวันตั้งแต่เวลา 12:00 น. ของทุกวัน คุณครูจะให้นักเรียนทุกชั้นเข้าแถวเดียวกัน โดยมีระเบียบในการเข้าแถวอยู่ดังนี้

เมื่อเริ่มต้น นักเรียนคนใดมาก่อน คุณครูจะให้ยืนที่หัวแถว และนักเรียนคนที่จะมาเข้าแถวคนต่อไป คุณครูจะสำรวจตำแหน่งของนักเรียน โดยเริ่มต้นจากหัวแถว และจะแทรกนักเรียนคนนั้นเข้าไปในตำแหน่งต่อจากคนสุดท้ายของนักเรียนในชั้นเรียนเดียวกัน แต่ถ้าไม่มีนักเรียนในชั้นเดียวกันอยู่ในแถว คุณครูจะให้นักเรียนคนนั้นไปต่อที่ท้ายแถว

การออกจากแถวเพื่อไปรับถาดอาหาร นักเรียนที่อยู่หัวแถวที่ได้ออกจากแถวก่อน และให้แสดงเลขประจำตัว นักเรียนที่ได้รับถาดอาหารแล้วไม่สามารถกลับเข้ามาในแถวได้อีก

ทั้งนี้คุณครูจะทราบเลขประจำตัวและชั้นเรียนของนักเรียนทุกคนอยู่แล้ว และนักเรียนทุกคนจะมีเลขประจำตัวไม่ซ้ำกัน นักเรียนบางคนอาจไม่ได้ถูกเรียกมาเข้าแถว และ นักเรียนบางคนอาจจะไม่ได้ออกจากแถว

จงเขียนโปรแกรมเพื่อจัดแถวเข้ารับถาดอาหารตามระเบียบของโรงเรียนแห่งนี้ แสดงลำดับการรับถาดอาหารของนักเรียน กรณีที่ไม่มีนักเรียนในแถวให้เขียนข้อความว่า “empty” และ ให้แสดงเลขประจำตัว นักเรียนที่ได้ออกจากแถว

ข้อมูลนำเข้า
บรรทัดแรก มีจำนวนเต็มสองตัว Nc และ Ns แทนจำนวนชั้นเรียนและจำนวนนักเรียนตามลำดับ โดยที่ 1 <= Nc <= 10 และ 1 <= Ns <= 1000 ตัวเลขทั้งสองถูกคั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง
จากนั้นอีก Ns บรรทัด เก็บรายละเอียดของนักเรียนแต่ละคนด้วยจำนวนเต็มสองค่าคั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง คือ c และ s ซึ่งแทน หมายเลขชั้นเรียนและเลขประจำตัวของนักเรียนตามลำดับ โดยที่ 1 <= c <= Nc และ 1 <= s <= 10000

การมาเข้าแถวและการนำนักเรียนออกจากหัวแถวเพื่อไปรับถาดอาหาร แต่ละบรรทัดจะมีรูปแบบคำสั่ง ดังต่อไปนี้
E id เป็นการนำนักเรียนที่มีเลขประจำตัว id มาเข้าแถว
D เป็นการนำนักเรียนที่อยู่ที่หัวแถวออกจากแถว
X เป็นการระบุว่าเป็นคำสั่งสุดท้าย

ข้อมูลส่งออก
แต่ละบรรทัดแสดงเลขประจำตัวนักเรียนที่ถูกนำออกจากแถวเพื่อรับถาดอาหารตามลำดับ โดยบรรทัดสุดท้ายให้ใส่จำนวนเต็มศูนย์

ที่มา: การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
2 6
1 41
1 42
1 43
2 201
2 202
2 203
E 41
E 201
D
E 202
E 42
E 43
D
E 203
D
D
D
X
41
201
202
203
42
0

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 55 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (1 บอท)