1006 : Dice
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 64 megabyte(s)
กำหนดให้ด้านทั้งหกของลูกเต๋ามีชื่อเรียกดังนี้คือ บน (Top), หน้า (Front), ซ้าย (Left), หลัง (Back), ขวา (Right) และ ล่าง (Bottom) และกำหนดให้ตำแหน่งเริ่มต้น ของลูกเต๋า มีแต้มแต่ละด้านเป็นดังนี้จากตำแหน่งนี้ลูกเต๋าสามารถหมุนได้หกทิศทาง คือ หมุนมาทางด้านหน้า (Forward) หมุนไปทางด้านหลัง (Backward) หมุนไปทางซ้าย (Left) หมุนไปทางขวา (Right) หมุนตามเข็มนาฬิกา (Clockwise) และหมุนทวนเข็มนาฬิกา (Counter clockwise) ซึ่งการหมุนเหล่านี้มีผลให้แต้มของลูกเต๋าแต่ละด้านเปลี่ยนไป ดังตารางต่อไปนี้จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับจำนวนลูกเต๋า และสายอักขระแสดงทิศทางการหมุนของลูกเต๋า หาตำแหน่งสุดท้ายของลูกเต๋า และแสดงแต้มด้านหน้าของลูกเต๋าแต่ละลูก

ข้อมูลนำเข้า
1. ข้อมูลนำเข้าบรรทัดแรกเป็นจำนวนลูกเต๋า มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 6
2. ข้อมูลแต่ละบรรทัดต่อมาเป็นสายอักขระแสดงทิศทางการหมุนของลูกเต๋าแต่ละลูก สายอักขระนี้มีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 1,000 ตัวอักษร อักขระแต่ละตัวเป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตัวใดตัวหนึ่งในหกตัวคือ BCDFLR (ไม่มีตัวอักษรอื่นนอกจากนี้เลย) ซึ่งใช้แสดงทิศทางการหมุนของลูกเต๋าดังนี้

F - หมุนมาทางด้านหน้า (Forward)
B - หมุนไปทางด้านหลัง (Backward)
L - หมุนไปทางซ้าย (Left)
R - หมุนไปทางขวา (Right)
C - หมุนตามเข็มนาฬิกา (Clockwise)
D - หมุนทวนเข็มนาฬิกา (Counter clockwise)

กำหนดให้อักษรตัวแรกในสายอักขระเป็นการหมุนจาก “ตำแหน่งเริ่มต้น”, อักษรตัวที่สองเป็นการหมุนต่อจากที่กำหนดไว้ในอักษรตัวแรก ตัวอย่างเช่น สายอักขระ “CFRL” แทนการหมุนของลูกเต๋า โดยเริ่มจาก “ตำแหน่งเริ่มต้น” ลูกเต๋ามีการหมุนตามเข็มนาฬิกา จากนั้นจึงหมุนมาด้านหน้า แล้วหมุนไปทางขวา จากนั้นจึงหมุนมาทางซ้าย

ข้อมูลส่งออก

กำหนดให้การแสดงผลลัพธ์มีเพียงบรรทัดเดียว ได้แก่แต้มด้านหน้าของลูกเต๋า ในกรณีที่มีลูกเต๋ามากกว่า 1 ลูก ให้คั่นค่าแต่ละค่าด้วยเว้นวรรค 1 วรรค

ที่มา: การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
3
D
FFBB
BBFFR
3 2 2

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 50 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (2 บอท)