1009 : Seven Segment
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 64 megabyte(s)
ระบบแสดงผลตัวเลขแบบเจ็ดส่วน เป็นระบบแสดงผลที่นิยมใช้กันมากในอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายอย่าง เช่นเป็นตัวเลขบอกชั้นสำหรับลิฟต์ เป็นระบบแสดงผลของนาฬิกาดิจิตอล และเป็นระบบแสดงผลเครื่องมือวัดหลายชนิด สมมุติว่ามีระบบเก็บภาพจากระบบแสดงตัวเลขแบบเจ็ดส่วนด้วยเมตริกซ์ขนาด 3 x 3 และใช้ตัวอักขระ 3 ตัวที่อยู่บนแป้นพิมพ์เท่านั้น คือ เว้นวรรค (Space bar) , ตัวขีดล่าง ‘_’ (Underscore) และเส้นดิ่ง ‘|’ (Vertical bar) แทนแต่ละส่วนของตัวเลขแบบเจ็ดส่วนคือ เว้นวรรค แทนการไม่มีส่วนของตัวเลขในช่องนั้น ตัวขีดล่างแทนส่วนของตัวเลขตามแนวนอน และเส้นดิ่งแทนส่วนของตัวเลขตามแนวดิ่งดังภาพจงเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านรูปแบบข้อมูลของระบบแสดงผลตัวเลขแบบเจ็ดส่วนตามรูปแบบที่กำหนดสองชุด ทำการแปลงเป็นจำนวนเต็มสองจำนวน หาผลบวกของตัวเลขสองจำนวนนั้น และแสดงค่าผลบวกที่ได้

ข้อมูลนำเข้า
1. บรรทัดแรกเป็นจำนวนเต็มบวกสองค่า ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 10 และคั่นด้วยเว้นวรรค 1 วรรค
- ค่าแรกเป็นจำนวนหลักของตัวเลขชุดแรก
- ค่าที่สองเป็นจำนวนหลักของตัวเลขชุดที่สอง
2. สามบรรทัดต่อมาเป็นรูปแบบแสดงผลตัวเลขแบบเจ็ดส่วนของตัวเลขชุดแรก
3. สามบรรทัดสุดท้ายเป็นรูปแบบแสดงผลตัวเลขแบบเจ็ดส่วนของตัวเลขชุดที่สอง
4. ตัวเลขแบบเจ็ดส่วนแต่ละหลักคั่นด้วยเว้นวรรคจำนวน 1 วรรค

ข้อมูลส่งออก

ข้อมูลส่งออกเป็นจำนวนเต็มเพียงบรรทัดเดียว ได้แก่ผลบวกของจำนวนเต็มสองจำนวนที่เป็นข้อมูลนำเข้า ค่านี้เป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน 232 – 1

ที่มา: การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
4 2

  | |_|   | |_|
  |   |   |   |

|_|   |
  |   |
1455
4 3
         _   _
  | |_|  _|  _|
  |   | |_   _|
 _       _
  |   | |_
  |   | |_|
2139

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 48 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (2 บอท)