1018 : Roboturtle
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 64 megabyte(s)
ในการควบคุมเต่ายนต์ตัวหนึ่ง ถ้าเราสามารถควบคุมเต่าตัวนี้ให้เคลื่อนที่ในแนวราบด้วยคำสั่ง ‘FD’ ‘RT’ ‘LT’ ‘BW’ ซึ่งเป็นการกำหนดทิศทางการเดินทางไป ไปด้านหน้า หันด้านขวา หันด้านซ้าย และหันย้อนกลับ ตามลำดับ โดยแต่ละคำสั่งสามารถกำหนดระยะในการเคลื่อนที่ได้ ถ้าหากว่าจุดเริ่มต้นของเต่าอยู่ที่พิกัด (0,0) มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก (E) แล้วได้รับคำสั่งมาเป็นลำดับ เช่น LT 2, RT4, FD 3 ตามลำดับ ผลการเคลื่อนที่หลังจากปฏิบัติแต่ละคำสั่งจะได้ผลดังตารางต่อไปนี้อย่างไรก็ตาม เต่าจะอยู่ได้ในพิกัดที่มีค่าเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น และเต่าจะอยู่ในบริเวณ -50000 <= x <= 50000 และ -50000 <= y <= 50000 และถ้าเต่าได้รับคำสั่งให้เดินมามาแตะหรือข้ามขอบ เต่าจะตายก่อนที่จะเริ่มเดินและไม่มีการทำคำสั่งที่เหลือต่อ และถ้าเต่าได้รับคำสั่งให้เดินมามาแตะหรือข้ามขอบ เต่าจะตายก่อนที่จะเริ่มเดินและไม่มีการทำคำสั่งที่เหลือต่อ

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรม เพื่อรับคำสั่งเพื่อควบคุมเต่ามาปฏิบัติ หลังจากปฏิบัติตามคำสั่งแล้วให้ระบุว่า เต่าจะอยู่ในตำแหน่งใดและมุ่งหน้าไปในทิศทางใด การเริ่มต้นของเต่าอยู่ที่พิกัด (0,0) และหันหัวไปทางทิศตะวันออก เสมอ

ข้อมูลนำเข้า
บรรทัดแรก
เป็นค่า n แทนจำนวนคำสั่งทั้งหมด โดย 0 < n < 10000
บรรทัดที่ 2-n+1
แต่ละบรรทัดจะเป็นคำสั่ง โดยคำสั่งจะอยู่ในรูปแบบ

<คำสั่ง> <ระยะทาง k>

โดยที่ <คำสั่ง> ที่จะเป็นได้คือ FD RT LT BW และ 0 <= k <= 50000

ข้อมูลส่งออก
บรรทัดแรก
ถ้าเต่าตายให้แสดงคำว่า DEAD ถ้าเต่าไม่ตายให้แสดงพิกัด (x,y) สุดท้ายหลังจากที่ชุดคำสั่งสิ้นสุด
บรรทัดที่สอง
ถ้าเต่าตายไม่ต้องแสดงผลลัพธ์ใด ๆ ถ้าเต่าไม่ตายให้แสดงทิศทางที่เต่าหันหัวไป โดย N S E W จะแทนทิศเหนือ ใต้ ตะวันออกและ ตะวันตก ตามลำดับ

ที่มา: การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกแห่งประเทศไทย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2547

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
3
LT 2
RT 4
FD 3
7 2
E
2
BW 50000
FD 4
DEAD

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 55 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (0 บอท)