1020 : Palindrome
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 64 megabyte(s)
พาลินโดรม (palindrome) คือ คำที่ใช้มีลำดับของอักขระเรียงกันจากซ้ายไปขวาและขวาไปซ้ายมายังตำแหน่งกึ่งกลางของคำนั้น อยู่ในลักษณะสมมาตรกัน ตัวอย่างของพาลินโดรมได้แก่ ABA, ABBA, ABAABA, ABABABA

พาลินโดรมชั้นสอง (double palindrome)
คือ พาลินโดรมซึ่งทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังของคำนั้นก็เป็นพาลินโดรมด้วย ดังนั้น ABA, ABAABA, ABABABA นอกจากจะเป็น พาลินโดรมแล้วก็ยังเป็น พาลินโดรมชั้นสองด้วย แต่คำว่า ABBA ไม่เป็นพาลินโดรมชั้นสองเนื่องจากว่าเมื่อแบ่งครึ่งแล้ว AB และ BA ไม่เป็นพาลินโดรมนั่นเอง

จงเขียนโปรแกรม เพื่ออ่านข้อมูลนำเข้าจากแป้นพิมพ์ (Standard input) และแสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพ (Standard Output) โดยข้อมูลนำเข้าเป็นคำหนึ่งคำให้บอกว่าคำนั้นเป็น พาลินโดรม พาลินโดรมชั้นสอง หรือ ไม่เป็นพาลินโดรม โดย ถ้าเป็นพาลินโดรม (แต่ไม่เป็นพาลินโดรมชั้นสอง) ให้แสดงคำว่า Palindrome และ ถ้าเป็นพาลินโดรมชั้นสองให้แสดงคำว่า Double Palindrome และถ้าไม่เป็นทั้งสองแบบให้แสดงคำว่า No

กำหนดให้
คำภาษาอังกฤษดังกล่าว ประกอบด้วยอักขระตัวใหญ่ (Capital letters) จาก A ถึง Z หรือ อักขระตัวเล็ก (Small letters) จาก a ถึง z หรือตัวเลข 0-9 เท่านั้น และไม่มีช่องว่างภายในคำ ทั้งนี้ตัวอักขระที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็ก (เช่น A กับ a หรือ B กับ b) ถือเป็นตัวเดียวกัน

ข้อมูลนำเข้า
บรรทัดแรก
เป็นคำที่มีความยาว n โดยที่ 2 <= n <= 200

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรก
เป็นคำตอบว่าเป็นพาลินโดรมประเภทใดหรือไม่ใช่เลย โดย
- ถ้าข้อมูลนำเข้าเป็นพาลินโดรมให้แสดงคำว่า Palindrome
- ถ้าข้อมูลนำเข้าเป็นพาลินโดรมชั้นสองให้แสดงคำว่า Double Palindrome
- ถ้าข้อมูลนำเข้าเป็นไม่ใช่พาลินโดรมทั้งสองประเภทให้แสดงคำว่า No

ที่มา: การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกแห่งประเทศไทย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2547

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
A72Bb27A Palindrome
aB3Ba5ab3BA Double Palindrome
aB4 No

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 49 ผู้เยี่ยมชมและ 1 สมาชิก (6 บอท)