1021 : Machine
Problem type :
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 64 megabyte(s)
ในโรงงานแห่งหนึ่งอันไกลโพ้น มีเครื่องจักรทรงอานุภาพชนิดหนึ่งที่มีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย ดังนี้

   1. รับสินค้ามูลค่า i บาท
   2. ส่งสินค้ามูลค่ามากที่สุดที่มีอยู่ในเครื่อง โดยหากไม่มึสินค้าอยู่ในเครื่อง เครื่องจะแจ้งว่าไม่มีสินค้า

แต่ละวัน จะมีลำดับการ รับ - ส่ง สินค้า ของเครื่องจักรเป็นลำดับตามการใช้งานของบุคคลต่างๆที่เข้ามาใช้บริการ

อยู่มาวันหนึ่ง เกิดเหตุวินาศกรรมที่ยิ่งใหญ่ ทำให้คุณต้องนำประวัติการใช้งานของเครืองจักรชนิดนี้มาตรวจสอบว่ามันได้กระทำการใดไปบ้าง

จงเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผลการกระทำของเครื่องจักรตามลำดับขั้นตอน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก จำนวนเต็ม N ( 1 <= N <= 300 000 ) แทนจำนวนของคำสั่งทั้งหมดที่มีการกระทำกับเครื่องจักร

N บรรทัดต่อมา แต่ละบรรทัดจะสามารถเป็นไปได้สองรูปแบบ คือ
         
          - "P i" : เครืองจักรรับสินค้า มูลค่า i บาท ( 0 <= i <= 1000 000 000 )
          - "Q" : เครื่องจักรส่งสินค้ามูลค่ามากที่สุดที่มีอยู่ในเครืองออกมา
   *สินค้าอาจมีมูลค่าเท่ากันได้

ข้อมูลส่งออก


ประกอบด้วย K บรรทัด ตามจำนวนของคำสั่ง "Q" ในข้อมูลนำเข้า โดยแต่ละบรรทัดจะแสดงค่าของสินค้าที่ออกมาสำหรับการใช้คำสั่ง Q ในครั้งนั้นๆ ( เรียงตามลำดับ ) หากในครั้งนั้นไม่มีสินค้าออกมา ให้แสดงค่า "-1" โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายคำพูด

ที่มา: Promgramming.in.th ( PS.int )

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
7
P 11516
P 25485
Q
Q
P 2634
Q
Q
25485
11516
2634
-1
10
Q
P 10789
P 5122
P 5797
P 13696
P 28125
Q
Q
P 24297
P 7280
-1
28125
13696

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 45 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (6 บอท)