1025 : Least Common Multiplier
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 64 megabyte(s)

ตัวคูณร่วมน้อย – ครน (least common multiplier – lcm) ของจำนวนเต็มสองจำนวนคือ จำนวนเต็มที่มีค่าน้อยที่สุดที่สามารถหารได้ด้วยสองจำนวนนั้นๆ

วิธีการสามารถทำได้โดยการหาตัวประกอบจำนวนเฉพาะของจำนวนเต็มแต่ละตัว ถ้าหากมีค่าที่ซ้ำกันให้ใส่ค่าในบริเวณที่ซ้อนกันของแผนภาพเวนน์ จากนั้นนำตัวประกอบทั้งหมดมาคูณกัน ตัวอย่างเช่น ครน ของ 32 และ 60 เราแยกตัวประกอบของ 32 และ 60 ได้เป็น 2*2*2*2*2 และ 2*2*3*5 จะเห็นว่ามี 2 ซ้ำกันสองตัวดังนั้น ครน จึงเท่ากับ 2*2*2*2*2*3*5 = 480 อย่างไรก็ตามแนวคิดนี้สามารถนำมาขยายต่อเนื่องเพื่อหา ครน ของจำนวนเต็ม n ค่า

โจทย์
จงหาตัวคูณร่วมน้อยของจำนวนเต็มบวกในเซ็ต S ซึ่งมีสมาชิก n ตัว

ข้อมูลนำเข้า
บรรทัดแรก
มีค่าขนาดของเซ็ต S เป็นจำนวนเต็ม n (2 ≤ n ≤ 50000) ต่อจากนั้น n บรรทัด แต่ละบรรทัดจะมีค่าจำนวนเต็มซึ่งเป็นสมาชิกของเซ็ต S โดยที่ค่าจะอยู่ในช่วง [1,100000]

ข้อมูลส่งออก
บรรทัดแรก
มีค่า ตัวคูณร่วมน้อย ของจำนวนเต็มในเซ็ต S อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ของชุดทดสอบจะไม่เกิน 4000000000.

ที่มา: การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกแห่งประเทศไทย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2548


ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
5
3
9
12
24
18
72

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 49 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (0 บอท)