1027 : Short Message Service
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 64 megabyte(s)
รายการทีวีปัจจุบันมีธุรกิจแนวใหม่โดยหารายได้จากการให้ผู้ชมร่วมโหวตผ่านบริการส่งข้อความ sms ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ โดยปัจจุบันมีหลายรายการที่จัดการแสดงเป็นแบบนำเสนอชีวิตจริง (reality show)

การโหวตคือทุกข้อความที่โหวตให้ผู้เข้าแข่งขันคนใด คนนั้นจะได้หนึ่งคะแนน คะแนนจะสะสมไปเรื่อยๆตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์สุดท้าย ทุกสัปดาห์จะมีการประเมินผลโหวตและมีการดำเนินการดังต่อไปนี้
  • ผู้เข้าแข่งขันที่มีผลโหวตต่ำสุดแต่เพียงผู้เดียวจะถูกคัดชื่อออก นั่นคือจะไม่มีการคัดผู้ใดออกในสัปดาห์ที่มีผู้เข้าแข่งขันมากกว่าหนึ่งรายที่ได้คะแนนรวมต่ำสุด ดังนั้นในแต่ละสัปดาห์จะมีผู้ถูกคัดออกเพียงคนเดียวหรือไม่มีเลย
  • คะแนนที่ถูกโหวตให้ผู้เข้าแข่งขันที่ถูกคัดออกไปแล้วจะไม่มีผลใดๆ
  • ถ้าเหลือผู้แข่งขันเพียงคนเดียวผู้นั้นจะเป็นผู้ชนะและจะไม่ถูกคัดออกอีก

ทั้งนี้ ทางผู้จัดรายการต้องการให้เราช่วยประมวลผลว่าสถานะปัจจุบันผู้เข้าแข่งขันคนใดยังอยู่บ้างและคะแนนโหวตเป็นเท่าใด ทั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันมีทั้งหมด 7 คน คือ A, B, C, D, E, F, G

โจทย์ จงเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผู้เข้าแข่งขันที่ยังไม่ตกรอบทั้งหมดพร้อมทั้งแสดงผลโหวตสะสมโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย โดยคะแนนรวมของผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะมีได้ไม่เกิน 30,000 คะแนน

ข้อมูลนำเข้า
แต่ละบรรทัด
แสดงข้อมูลการโหวตในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอยู่ในรูปสายอักขระที่ประกอบด้วยตัวอักษร A…G (ไม่จำเป็นต้องมีครบทุกตัว) ตัวอักษรแต่ละตัวแสดงถึงการโหวตให้ผู้เข้าแข่งขันคนนั้น ๆ ในสัปดาห์หนึ่ง ๆ จะมีผู้โหวตสูงสุดไม่เกิน 10,000 คน ข้อมูลจะสิ้นสุดเมื่อบรรทัดนั้นมีตัวอักขระ ‘!’

ข้อมูลส่งออก
บรรทัดแรก
แสดงจำนวนเต็ม n ของผู้เข้าแข่งขันที่ยังเหลืออยู่
จากนั้น n บรรทัด
แสดงรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมทั้งเรียงคะแนนจากมากไปน้อย โดยแต่ละบรรทัดจะแสดง ตัวอักษร แทนชื่อผู้เข้าแข่งขันที่เหลืออยู่ และความถี่สะสมของการโหวต โดยคั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง และถ้าหากว่าความถี่สะสมของผู้เข้าแข่งขันมีจำนวนเท่ากัน ให้เรียงลำดับของผู้เข้าแข่งขันตามพจนานุกรม กล่าวคือต้องพิมพ์ A มาก่อน B , B มาก่อน C . . . F มาก่อน G ตามลำดับ

ที่มา: การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกแห่งประเทศไทย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2548

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
ABCDEF
AAABBBBCDE
CCCCCADDCA
!
4
C 8
A 6
B 5
D 4

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 48 ผู้เยี่ยมชมและ 1 สมาชิก (7 บอท)