1028 : TOI
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 64 megabyte(s)
การสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน โดยพื้นฐานแล้วจำเป็นต้องเขียนเป็นภาษาเครื่อง ซึ่งเป็นการแทนด้วยเลขฐานสอง แต่การสั่งงานด้วยเลขฐานสองนั้นเป็นการยากที่มนุษย์จะเข้าใจและสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ถูกต้อง มนุษย์จึงเขียนในภาษาระดับที่สูงขึ้นและแปลเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย “คอมไพล์เลอร์” ในระบบภาษาอย่างง่ายภาษาหนึ่งซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้สอบคอมพิวเตอร์โอลิมปิกในประเทศไทยโดยเฉพาะ ซึ่งภาษานี้มีชื่อว่า “ต๋อย” ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษว่า Thailand Olympiad in Informatics (TOI) ภาษานี้มีความกะทัดรัดและยังอยู่ในขั้นที่ต้องการปรับปรุงอีกมาก โดยในรุ่นแรกนี้ ภาษาต๋อย ประกอบด้วย
1) ข้อความสั่งในการกำหนดค่าตัวแปร
2) ข้อความสั่งในการแสดงค่าตัวแปร และ
3) การคำนวณเชิงเลขคณิตอย่างง่าย เท่านั้น ซึ่งคำสั่งแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้เงื่อนไขอื่นๆของภาษา
• ข้อความทั้งหมดเก็บเป็น ascii โดยแต่ละบรรทัดจะมีเพียงหนึ่งข้อความสั่งเท่านั้น และบรรทัดว่างจะไม่มีการประมวลผลใดๆ

โจทย์
จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาผลลัพธ์ของโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาต๋อย

ข้อมูลนำเข้า
ข้อมูลนำเข้าจะเป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาต๋อย โดยรับผ่านทาง standard input ขนาดของโปรแกรมจะไม่เกินหนึ่งเมกะไบต์ ข้อมูลนำเข้าสำหรับทดสอบทั้งหมดจะถูกเขียนอย่างถูกต้องตามวากยสัมพันธ์ทั้งสิ้น โดยทุกชุดจะมีการแสดงผลลัพธ์บน standard output อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ในระหว่างการคำนวณเลขคณิต ชุดทดสอบจะไม่มีผลการคำนวณที่ตัวแปรไม่สามารถเก็บค่าได้ และจะไม่มีการคำนวณที่ต้องการหารค่าด้วยจำนวนเต็มศูนย์

ข้อมูลส่งออก
ข้อมูลส่งออกจะแสดงออกที่ standard output ซึ่งเป็นผลลัพธ์การประมวลผลของโปรแกรมภาษาต๋อยที่เป็นข้อมูลนำเข้า

ที่มา: การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกแห่งประเทศไทย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2548

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
= A 1
= B 2
+ A B
# A
+ A A
# A
- A B
# A
* A A
# A
/ A B
# A
3
6
4
16
8
!

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 50 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (0 บอท)