1030 : Rice
Problem type : ฺBatch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 128 megabyte(s)
โรงสีแห่งหนึ่งมีข้าวจำาหน่ายอยู่หลายชนิด แต่ละชนิดในปริมาณและราคาแตกต่างกันไป โดยโรงสีจำาหน่ายข้าวแยกเป็นกิโลกรัม วันหนึ่งมีพ่อค้าข้าวหลายรายมาเข้าคิวซื้อข้าว โดยพ่อค้าแต่ละคนจะซื้อข้าวในปริมาณเป็นกิโลกรัมต่างกันไป พ่อค้าทุกคนจะพยายามซื้อข้าวให้ได้ราคาถูกที่สุดเท่าที่จะทำได้

งานของคุณ
กำหนดจำานวนชนิดข้าว ราคาเป็นบาทและปริมาณเป็นกิโลกรัมของข้าวแต่ละชนิด จำนวนพ่อค้าในคิว และปริมาณข้าวที่พ่อค้าแต่ละคนจะซื้อ จงเขียนโปรแกรมคำนวณเงินที่ต่ำที่สุดที่พ่อค้าแต่ละคนจะต้องจ่าย

ข้อมูลนำเข้า
บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม K (1 <= K <= 100,000) แสดงจำนวนชนิดของข้าว
อีก K บรรทัดต่อไป มีจำนวนเต็ม P (1 <= P <= 1,000,000) และ Q (1 <= Q <= 1,000,000) หมายความว่าข้าวชนิดหนึ่งมีปริมาณ Q กิโลกรัม และข้าว Q กิโลกริมนี้มีราคา P บาท ดังนั้น ข้าวแต่ละกิโลกรัมของข้าวชนิดนี้มีราคา P/Q บาท
บรรทัดต่อไป มีจำนวนเต็ม M (1 <= M <= 100,000) แสดงจำนวนพ่อค้าในคิว
อีก M บรรทัดต่อไป มีจำนวนเต็ม B (1 <= B <= 1,000,000) แสดงจำนวนข้าวเป็นกิโลกรัมที่พ่อค้า แต่ละคนจะซื้อ จำนวนกิโลกรัมเหล่านี้จะให้มาตามลำาดับของพ่อค้าที่อยู่ในคิว กล่าวคือจำนวนกิโลกรัมแรกเป็นของพ่อค้าคนแรกที่จะได้ซื้อข้าว จำนวนกิโลกรัมที่สองเป็นของพ่อค้าคนที่สองที่จะได้ซื้อข้าว เช่นนี้ไปเรื่อยๆ

ข้อมูลส่งออก
มี M บรรทัด แต่ละบรรทัดมีจำานวนจริง X ซึ่งมีความละเอียดถึงทศนิยมตำแหน่งที่สาม แสดงเงินที่ต่ำที่สุดที่พ่อค้าคนหนึ่งจะต้องจ่าย โดยจำนวน X ในบรรทัดที่ i มีค่าเท่ากับเงินที่พ่อค้าในคิวคนที่ i จะต้องจ่าย เรารับประกันว่าโรงสีมีข้าวมากพอให้พ่อค้าทุกคนซื้อได้

ที่มา: Young Thai Online Programming Competition 2008

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
5
10 10
5 10
2000 100
5 5
2 5
5
3
5
5
20
10
1.200
2.300
2.500
76.000
200.000

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 47 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (0 บอท)