1033 : Conquerer
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 64 megabyte(s)
ผู้ครอบครอง เป็นเกมตารางที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกในประเทศไทยในปี ๒๕๔๙ โดยเฉพาะ กติกากำหนดให้เล่นบนตารางจัตุรัสขนาด n×n โดยที่ ด้านบน ด้านขวา ด้านล่าง และ ด้านซ้ายคือ ทิศเหนือ (N) ทิศตะวันออก (E) ทิศใต้ (S) และทิศตะวันตก (W) ตามลำดับ ผู้เล่นจะยืนอยู่สี่คน โดยแต่ละคนจะอยู่ที่มุมกระดานทั้งสี่ โดยคนแรกจะอยู่ที่มุมของด้านเหนือกับตะวันออก คนถัดไปอยู่ที่มุมเวียนตามเข็มนาฬิกา และคนที่สี่จะอยู่มุมของด้านทิศเหนือติดกับทิศตะวันตก ผู้เล่นจะเวียนกันเดินตั้งแต่คนที่หนึ่งจนถึงคนที่สี่ แล้วเวียนกลับมาคนที่หนึ่งใหม่ไปเรื่อยๆ ผู้เล่นแต่ละคนสามารถเคลื่อนที่ไปในตารางได้เฉพาะช่องหนึ่งช่องที่ติดกันกับที่ยืนอยู่โดยการเคลื่อนที่จะระบุตามทิศใดทิศหนึ่ง (เหนือ ตะวันออก ใต้ หรือ ตะวันตก) ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันคนใดพยายามเดินออกนอกตารางในแต่ละด้านหรือเดินไปยังพื้นที่ที่ผู้อื่นกำลังยืนอยู่ ผู้เข้าแข่งขันคนนั้นจะต้องยืนอยู่ที่เดิม เจ้าของพื้นที่ในแต่ละช่องคือผู้ที่ยืนอยู่บนช่องนั้นหรือเป็นคนที่เดินผ่านช่องนั้นหลังสุด เมื่อผู้เล่นเดินจนครบแล้วทุกช่องในกระดานยังถูกครอบครองไม่ครบให้ถือว่าไม่มีการแพ้ชนะเกิดขึ้น ผู้ชนะคือผู้ที่มีพื้นที่ครอบครองสูงที่สุด ทั้งนี้เป็นไปได้ที่จะมีผู้ชนะมากกว่าหนึ่งคน

ตัวอย่าง
กำหนดให้ผู้เล่นมีทิศทางเดินตามที่กำหนด
ผู้เล่น ทิศทาง
1 SE
2 WW
3 NN
4 ES

ผลที่ได้ของการครอบครองจะเป็นดังลำดับด้านล่าง ทั้งนี้หมายเลขในตารางจะระบุหมายเลขของผู้ครอบครอง และหมายเลขที่ขีดเส้นใต้คือตำแหน่งที่ผู้เล่นหมายเลขนั้นยืนอยู่สรุปได้ว่าผู้เล่นหมายเลข 2 เป็นผู้ชนะเพราะครอบครองได้มากที่สุด คือ 3 ช่อง

โจทย์
จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลทิศทางการเดินของผู้เล่นแต่ละคน แล้วหาว่าจากข้อมูลดังกล่าวมีผลของการแพ้ชนะหรือไม่ ถ้าหากมีให้ระบุว่ามีใครบ้างที่เป็นผู้ชนะ

ข้อมูลนำเข้า
บรรทัดแรก เป็นข้อมูลระบุขนาดของตาราง เป็นจำนวนเต็ม n (3 <= n <= 100) และจำนวนก้าวที่ผู้เล่นทุกคนเดิน เป็นจำนวนเต็ม k (2 <= k <= 1000)
บรรทัดที่ (i-1) x k+m จะเป็นทิศทางการเดินก้าวที่ m (1 <= m <= k) ของผู้เล่นคนที่ i โดยทิศทางการเดินจะเป็น ‘N’ ‘E’ ‘S’ หรือ ‘W’ ซึ่งหมายถึงทิศเหนือ ตะวันออก ใต้ และ ตะวันตก ตามลำดับ

ข้อมูลส่งออก
  • ถ้าหากเดินไปจนหมดข้อมูลที่ให้มาแล้วไม่มีผู้ชนะ ให้แสดง 'No' ในบรรทัดแรก เท่านั้น
  • ถ้าหากมีผู้ชนะเกิดขึ้นให้ระบุว่า ผู้ชนะมีทั้งหมด กี่คน ด้วยพื้นที่เท่าใด และมีหมายเลขใดบ้าง โดยบรรทัดแรกจะมีจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่างคือจำนวนผู้ชนะ x และจำนวนช่องของพื้นที่ที่ผู้ชนะได้ครอบครอง
  • จากนั้น x บรรทัดมีจำนวนเต็มอยู่หนึ่งค่าซึ่งเป็นหมายเลขของผู้ชนะ โดยเรียงลำดับจากน้อยไปมาก
ที่มา: การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย
ประจำปี พ.ศ.2549 (สอบแข่งขันรอบที่ 2 ภาคปฏิบัติวันที่ 2)

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
3 2
S
E
W
W
N
N
E
S
1 3
2

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 39 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (6 บอท)