1050 : Chemical Reactant
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 16 megabyte(s)
ศูนย์วิจัยแห่งหนึ่งสร้างสารเคมีด้วยการผสมสารตั้งต้นสองชนิดเข้าด้วยกัน  สารตั้งต้นแต่ละตัวมีคุณสมบัติอยู่ P ชนิด โดยเรียกเป็นคุณสมบัติที่ 1 ถึงคุณสมบัติที่ P   ในการผสมสารตั้งต้นสองชนิดเข้าด้วยกันนั้นจะให้สารผลลัพธ์ที่มีคุณสมบัติที่ i เท่ากับผลรวมของคุณสมบัติที่ i ของสารตั้งต้นสองชนิด ตัวอย่างเช่น ถ้าสารตั้งต้นที่หนึ่งมีคุณสมบัติที่ 3 เท่ากับ 5 และสารตั้งต้นที่สองมีคุณสมบัติที่ 3 เท่ากับ 7 สารผลลัพธ์ที่ได้จะมีคุณสมบัติที่ 3 เท่ากับ 12

นักวิจัยคนหนึ่งต้องการสารที่มีคุณสมบัติตามต้องการ  แต่ในโกดังเก็บสารตั้งต้นมีสารอยู่ถึง N ตัว ให้คุณเขียนโปรแกรมเพื่อหาว่าในโกดังนั้นมีสารที่เขาต้องการหรือไม่ หรือถ้าไม่มี สามารถสร้างสารนั้นได้จากการผสมสารสองชนิด (ที่เป็นคนละสารกัน) ในโกดังได้หรือไม่

ข้อมูลนำเข้า
อ่านข้อมูลจาก standard input บรรทัดแรกมีจำนวนเต็มสองจำนวน N  P  (1 <= N <= 100,000; 1 <= P <= 10)  จากนั้นอีก N  บรรทัดจะเป็นข้อมูลของสารตั้งต้นที่มีในโกดัง  กล่าวคือในบรรทัดที่ 1+ i จะเป็นข้อมูลของสารที่ iซึ่งประกอบไปด้วยจำนวนเต็มบวก P จำนวน  จำนวนที่ j ระบุคุณสมบัติที่ j ของสารที่ i   ข้อมูลรับประกันว่าไม่มีสารตั้งต้นสองสารใด ๆ ที่มีคุณสมบัติทั้ง P ชนิดเท่ากันทั้งหมด   จากนั้นในบรรทัดที่ 2 + N  ซึ่งเป็นบรรทัดสุดท้ายของข้อมูลป้อนเข้า จะระบุคุณสมบัติของสารที่ต้องการ โดยระบุเป็นจำนวนเต็ม P จำนวน

ข้อมูลส่งออก

ถ้ามีสารที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ (โดยไม่ต้องผสม) ให้พิมพ์หมายเลขของสารนั้นออกทาง standard output  ถ้าไม่มีสารที่มีคุณสมบัติตามต้องการ แต่สามารถสร้างได้จากการผสมสารตั้งต้นสองชนิด (ที่ไม่ซ้ำกัน) ให้พิมพ์หมายเลขของสารทั้งสองออกมา โดยพิมพ์หมายเลขของสารที่มีหมายเลขน้อยกว่าก่อน  ถ้าไม่สามารถสร้างได้ให้ตอบ NO

ข้อมูลชุดทดสอบ
ใน 20% ของข้อมูลชุดทดสอบ N <= 1000

ที่มา: สอบปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ค่ายคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2550 ค่ายที่ 1
ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
3 2
1 2
3 4
5 6
1 2
1
3 2
1 2
3 4
5 6
6 8
1 3
3 2
1 2
3 4
5 6
16 18
NO

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 45 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (7 บอท)