1060 : Cromartie Mountain
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 1 megabyte(s)

นักสำรวจได้สำรวจเทือกเขาคุโรมาตี้ ซึ่งทอดยาวเป็นเส้นตรง และประกอบด้วยภูเขารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วจำนวน N ลูก (1 ≤ N ≤ 21) แล้วจดบันทึกเฉพาะ ตำแหน่งเริ่มต้น S (1 ≤ S ≤ 60) และความสูงของภูเขา H (1 ≤ H ≤ 10) แต่ละลูกเอาไว้ ภูเขาแต่ละลูกประกอบด้วยสัญลักษณ์ เนินเขา (‘/’ หรือ ‘\’) และพื้นที่ป่าไม้ (‘X’) โดยที่รูปของภูเขาสัมพันธ์กับความสูง ดังตัวอย่าง

 

/\

 

/\

/XX\

 

/\

/XX\

/XXXX\

 

/\

/XX\

/XXXX\

/XXXXXX\

 

/\

/XX\

/XXXX\

/XXXXXX\

/XXXXXXXX\

 

H = 1

มีเฉพาะยอดเขาเท่านั้น ไม่มีพื้นที่ป่าไม้

H = 2

H = 3

H = 4

H = 5

 

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างรูป กับความสูงของภูเขาแต่ละระดับ H = 1 … 5

 

จากบันทึกของนักสำรวจ จงเขียนโปรแกรมวาดรูปเทือกเขาคุโรมาตี้ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้

·          ไม่มีภูเขาลูกใด ถูกภูเขาอื่นบังมิดทั้งลูก (จำนวนของยอดเขาที่ปรากฏต้องเท่ากับจำนวนของภูเขาที่บันทึกไว้)

·          ตำแหน่งที่ เนินเขา (‘\’ และ ‘/’) ของภูเขาสองลูกเหลื่อมกันให้แทนด้วยตัวอักษรวีพิมพ์เล็ก (‘v’)

·          ตำแหน่งที่ เนินเขา ของภูเขาลูกหนึ่ง เหลื่อมกับพื้นที่ป่าไม้ของภูเขาอีกลูกหนึ่งให้ถือว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ ให้แทนด้วยตัวอักษรเอ็กซ์พิมพ์ใหญ่ (‘X’)

·          ในการแสดงผลลัพธ์ สำหรับพื้นที่ว่างให้แสดงด้วยเครื่องหมายจุด (‘.’) เท่านั้น

 

ตัวอย่างเช่น มีภูเขา 3 ลูก ซึ่งมีค่า (S, H) เป็นดังนี้ (4, 6) (1, 4) (15, 3) จะสามารถแสดงเป็นเทือกเขาได้ดังนี้

......../\..........

......./XX\.........

.../\./XXXX\........

../XXvXXXXXX\.../\..

./XXXXXXXXXXX\./XX\.

/XXXXXXXXXXXXXvXXXX\

 

ข้อมูลนำเข้า อ่านมาจาก Standard Input

ข้อมูลบรรทัดแรก จำนวนของภูเขาที่นักสำรวจบันทึกไว้ N

ข้อมูลบรรทัดถัดมา จำนวน N บรรทัด แสดงตำแหน่งเริ่มต้น S และความสูงของภูเขา H แต่ละลูก คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก ส่งออกไปยัง Standard Output แสดงรูปของเทือกเขาคุโรมาตี้ โดยความสูงของรูปเท่ากับความสูงของยอดเขาที่สูงที่สุด ตัวอักษรซ้ายสุดของรูปตรงกับตำแหน่ง S = 1 และขอบด้านขวาสุดต้องเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาอย่างน้อย 1 ลูก
ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
3
5 6
2 4
16 3
........./\..........
......../XX\.........
..../\./XXXX\........
.../XXvXXXXXX\.../\..
../XXXXXXXXXXX\./XX\.
./XXXXXXXXXXXXXvXXXX\
5
1 4
6 7
12 6
21 5
41 3
.........../\.................................
........../XX\../\............................
........./XXXX\/XX\...../\....................
.../\.../XXXXXXXXXX\.../XX\...................
../XX\./XXXXXXXXXXXX\./XXXX\............../\..
./XXXXvXXXXXXXXXXXXXXvXXXXXX\............/XX\.
/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\........../XXXX\

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 55 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (7 บอท)