1065 : กรอบสี (frame)
Problem type : 10
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 16 megabyte(s)

                บนระนาบสองมิติมีกรอบสี่เหลี่ยมหลากสีวางอยู่ เอาแผ่นกระดาษสี่เหลี่ยมอีกหนึ่ง แผ่นวางลงไปต้องการทราบว่ากระดาษนั้น ทับกับพื้นที่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมทั้ง หมดกี่กรอบ การระบุตำแหน่งของกรอบสี่เหลี่ยมและกระดาษทำโดยระบุพิกัดของจุดมุมบนซ้ายและจุดมุมล่างขวา กระดาษจะทับกับกรอบสี่เหลี่ยมถ้าพื้นที่ในระนาบร่วมระหว่างพื้นที่ในกรอบกับกระดาษมีมากกว่า 0 (นั่นคือถ้าพบกันที่จุดมุมหรือแค่ที่ขอบจะไม่ถือว่าเป็นการทับกัน)

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีกรอบสี่เหลี่ยม 3 กรอบดังรูปด้านล่างซ้าย สี่เหลี่ยมทั้ง สามสามารถระบุตำแหน่งได้เป็น (1,8)-(5,1), (2,6)-(9,2) และ (6,7)-(9,3) ถ้ามีวางกระดาษลงไปยังตำแหน่ง (0,3)-(6,0) หรือที่ตำแหน่ง (2,9)-(7,6) จะทับกับกรอบสี่เหลี่ยม 2 รูป ถ้าวางกระดาษที่ตำแหน่ง (3,5)-(8,4) จะทับกับกรอบสี่เหลี่ยม 3 รูป

                แม้ว่าจะมีกระดาษวางลงไปหลายแผ่น ให้พิจารณาว่าการวางกระดาษแต่ละแผ่นไม่เกี่ยวข้องกัน

 

 

งานของคุณ

เขียนโปรแกรมรับข้อมูลตำแหน่งของกรอบสี่เหลี่ยม จากนั้น รับตำแหน่งของกระดาษที่วางลงไปแต่ละแผ่น

แล้วคำนวณว่ากระดาษแต่ละแผ่นนั้น ทับกับกรอบสี่เหลี่ยมกี่กรอบ


ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็มสองจำนวน N และ M (1 N 1,000; 1 M 1,000)

จากนั้น อีก N บรรทัด ระบุตำแหน่งของกรอบสี่เหลี่ยมแต่ละกรอบ กล่าวคือในบรรทัดที่ 1 + i สำหรับ 1 i N จะระบุจำนวนเต็มสี่จำนวน X1i Y1i X2i Y2i (แต่ละจำนวนมีค่าระหว่าง -30,000 ถึง 30,000; X1i < X2i ; Y1i > Y2i) เพื่อระบุว่ากรอบสี่เหลี่ยมที่ i มีจุดมุมบนซ้ายที่ตำแหน่ง (X1i, Y1i) จุดมุมล่างขวาที่ตำแหน่ง (X2i, Y2i)

อีก M บรรทัด ระบุข้อมูลของกระดาษแต่ละแผนที่วางลงไป กล่าวคือ ในบรรทัดที่ 1 + N + j

สำหรับ 1 j M จะระบุจำนวนเต็มสี่จำนวน A1j B1j A2j B2j (แต่ละจำนวนมีค่าระหว่าง -30,000 ถึง

30,000; A1j < A2j ; B1j > B2j) เพื่อระบุว่ากระดาษแผ่นที่ j เมื่อวางลงในระนาบแล้ว มีจุดมุมบนซ้ายที่

ตำแหน่ง (A1j, B1j) จุดมุมล่างขวาที่ตำแหน่ง (A2j, B2j)


ข้อมูลส่งออก

มีทั้ง สิ้น M บรรทัด บรรทัดที่ j สำหรับ 1 j M ระบุจำนวนกรอบสี่เหลี่ยมที่ทับกับกระดาษแผ่นที่ j

ที่มา: การแข่งขัน YTOPC กุมภาพันธ์ 2552


ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
3 3
1 8 5 1
2 6 9 2
6 7 9 3
0 3 6 0
2 9 7 6
3 5 8 4
2
2
3

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 53 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (1 บอท)