1074 : Mravojed
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)

นักโบราณคดีได้ค้นพบสิ่งที่หลงเหลืออยู่ของสถาปัตยกรรม เกรโก-โรมัน สถานที่ทั่วไปสามารถจำลองได้เป็นตารางช่องจัตุรัสขนาด R x C ในแต่ละช่องนั้น นักโบราณคดีได้สำรวจว่าเคยมีสิ่งก่อสร้างในอดีตสร้างบนพื้นที่ช่องนี้แล้ว หรือว่าช่องนี้ยังไม่เคยถูกสร้างทับเลย

หลังจากการพินิจพิจารณา พวกเขาก็ได้ข้อสรุปว่า บนพื้นที่แห่งนี้ เคยเป็นที่ตั้งของสองอาคาร ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน และแต่ละอาคารนั้นจะมีโครงสร้างฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

เนื่องจากทั้งสองอาคารนั้น อยู่ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน จึงเป็นไปได้ว่าทั้งสองอาคารอาจมีฐานที่เหลื่อมล้ำกัน

โจทย์

จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลการสำรวจ และ บอกที่ตั้งและขนาด(ความยาวของช่องที่รองรับฐานของอาคาร)ของอาคารแต่ละตัว

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก เป็นจำนวนเต็ม R และ C โดยที่ R 1 ≤ R ≤ 100 และ 1 ≤ C ≤ 100 คือขนาดของพื้นที่สำรวจ

บรรทัดถัดไปอีก R บรรทัด มีสายอักขระความยาว C ที่ประกอบด้วย ‘.’ (จุด) หรือ ‘x’ (ตัวเล็ก) โดยที่ ‘.’ แทนว่าช่องดังกล่าวไม่เคยมีอาคารถูกสร้าง ในขณะที่ ‘x’ หมายถึงช่องดังกล่าวเคยมีอาคารถูกสร้าง

ข้อมูลส่งออก

มีสองบรรทัด แต่ละบรรทัด แสดงแถวและหลักของมุมบนซ้ายของอาคาร และขนาดของอาคาร

หมายเหตุ: รับประกันว่าจะมีคำตอบเสมอ และคำตอบอาจเป็นไปได้หลายรูปแบบ ให้เลือกตอบมาแค่ 1 คำตอบ

 

ที่มา: COCI 2008/2009, Contest #1 – October 18, 2008


ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
3 3
xx.
xxx
...
1 1 2
2 3 1
4 6
xx....
xx.xxx
...xxx
...xxx
1 1 2
2 4 3
5 5
.....
xxx..
xxxx.
xxxx.
.xxx.
2 1 3
3 2 3

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 44 ผู้เยี่ยมชมและ 1 สมาชิก (1 บอท)