1090 : หางไก่ (cocktail)
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)
    คุณเพิ่งได้รับงานใหม่ที่ฟาร์มเลี้ยงไก่แห่งหนึ่ง ซึ่งที่ฟาร์มนี้มีไก่พันธุ์พิเศษอยู่หลายตัว ไก่เหล่านี้มีความแปลกอยู่หลายอย่าง อย่างแรกคือ ไก่เหล่านี้จะร่วมกันฟักไข่เป็นคู่ ๆ อย่างที่สองคือแต่ละตัวจะมีจำนวนหางได้หลายหาง ตั้งแต่หนึ่งหาง สองหาง หนึ่งแสนหาง หรือแม้แต่ไม่มีหาง
    นักวิทยาศาสตร์บอกว่า ถ้าคุณอยากได้ลูกไก่ที่สุขภาพดี แข็งแรง ไก่สองตัวที่ร่วมกันฟักไข่จะต้องมีจำนวนหางรวมกันเท่ากับ A พอดี ถามว่า คุณจะจับคู่ไก่สองตัวให้จำนวนหางเท่ากับ A ได้กี่วิธี

งานของคุณ

      รับค่าจำนวนหางของไก่แต่ละตัวในฟาร์ม และหาว่า จะจับคู่ไก่สองตัวให้จำนวนหางรวม A หางได้กี่วิธี

ข้อมูลนำเข้า

    บรรทัดแรกมีจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน N แทนจำนวนไก่ที่คุณมี (1≤N≤1,000,000)
    อีก N บรรทัดถัดมา มีจำนวนเต็มบรรทัดละหนึ่งตัว บอกจำนวนหางของไก่แต่ละตัว โดยไก่แต่ละตัวจะมีหางไม่เกิน 100,000 หาง
    บรรทัดที่ N+2 จำนวนเต็มหนึ่งตัว แทนค่า A ที่นักวิทยาศาสตร์บอกคุณ

ข้อมูลส่งออก

    มีหนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มหนึ่งตัว คือ จำนวนวิธีที่สามารถจับคู่ไก่ให้จำนวนหางรวมเท่ากับ A

การให้คะแนน

    ชุดข้อมูลทดสอบมูลค่าไม่เกิน 40 คะแนน มีค่า N≤100 และในทุกชุดข้อมูลทดสอบมีค่า N≤1,000,000 


โจทย์โดย: ทักษพร กิตติอัครเสถียร
ที่มา: TOI.C:05-2009


ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
5
1
3
4
3
0
4
3

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 48 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (1 บอท)