1109 : คู่ตัวเลขเด่น (Pair)
Problem type :
Time limit : 2.0 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)

ให้ชุดของคู่อันดับจำนวนเต็มบวกมา n ชุด คือ (a1,b1), (a2,b2), ..., (an,bn) โดยที่ ai aj ถ้า i j และ bk bl ถ้า k l โดยกำหนดว่า 1 ai 100,000  และ 1 bj ≤ n เราเรียกคู่อันดับ 2 คู่ (ai,bi) และ (aj,bj) ว่าคู่ตัวเลขเด่นก็ต่อเมื่อ ai > aj และ bi < bj

จงเขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพในการหาค่าผลรวมของ ai + aj ทั้งหมด เมื่อ คู่ (ai,bi) และ (aj,bj) เป็นคู่ตัวเลขเด่น

ข้อมูลนำเข้า

ข้อมูลนำเข้ามีลักษณะ ดังนี้

1.       บรรทัดที่หนึ่งเป็นค่าของ n โดยที่ 2 n 100,000

2.       บรรทัดที่สองเป็นค่าของคู่ตัวเลข ai และ bi จำนวน n คู่ โดยจะเรียงจากคู่ที่หนึ่งไปจนกระทั่งถึงคู่ที่ n โดยมีตัวเลขทั้งหมด 2n  ตัว และมีช่องว่างคั่นอยู่ระหว่างตัวเลขเหล่า

ข้อมูลส่งออก

เป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวกหนึ่งค่า ซึ่งแสดงถึงผลรวมของ ai + aj ทั้งหมด เมื่อ คู่ (ai,bi) และ (aj,bj) เป็นคู่ตัวเลขเด่น

หมายเหตุ

1.       แนะนำให้ใช้ scanf ในการรับค่าและ printf ในการแสดงผล

2.       แนะนำให้ใช้ตัวแปรชนิด double ในการเก็บค่าผลรวม และแสดงผลโดยใช้รูปแบบ “%.0lf”ที่มา : การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 7 (NUTOI7)

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
6
2 1 7 6 9 3 18 4 3 2 5 5
78
4
1 4 3 2 2 3 7 1
39

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 47 ผู้เยี่ยมชมและ 1 สมาชิก (1 บอท)