1113 : อ้าโอ้ (RO)
Problem type : Batch
Time limit : 2.0 second(s)
Memory limit : 128 megabyte(s)

       คุณเล่นเกม กับเพื่อนของคุณ โดยเกมของคุณนั้นมีกฏอันแสน ปญอ (ปัญญาอ่อน) คือเพื่อนของคุณจะร้องคำว่า “อ้า” และ “โอ้” ไปเรื่อยๆ แล้วคุณจะต้องตอบให้ได้ว่า ช่วงติดกันที่ยาวที่สุดที่มีจำนวนคำว่า “โอ้” มีจำนวนเป็น k เท่าของจำนวนคำว่า “อ้า” มีความยาวเท่าใด

            ตัวอย่างประกอบ

สมมติว่าเพื่อนของคุณร้องว่า “อ้า” “โอ้” “อ้า” “อ้า” “โอ้” “โอ้” “อ้า” “โอ้” “โอ้” “อ้า” “โอ้”  “โอ้”  “โอ้” “อ้า” “โอ้”และ k = 3

            คุณจะพบว่าช่วง “โอ้” “โอ้” “อ้า” “โอ้” “โอ้” “อ้า” “โอ้”  “โอ้” มีจำนวนคำว่า “โอ้” 6 ครั้งและ “อ้า” 2 ครั้ง ซึ่งถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นช่วงที่ยาวที่สุด ดังนั้นคำตอบของกรณีนี้จึงเป็น 8 เพราะช่วง “โอ้” “โอ้” “อ้า” “โอ้” “โอ้” “อ้า” “โอ้”  “โอ้”  มีความยาว 8 คำ 

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกประกอบด้วยจำนวนนับ n และ k ( 1 < n < 1000 000, 2 < k < n )
บรรทัดถัดมาประกอบด้วยสตริงยาว
n โดยตัวอักษรแต่ละตัวจะแสดงคำที่เพื่อนของคุณพูดตามลำดับ ซึ่ง ‘R’ จะแทนคำว่า “อ้า” และ ‘O’ จะแทนคำว่า “โอ้”

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกและบรรทัดเดียวแสดงความยาวของช่วงที่ติดกันที่ยาวที่สุดที่มีจำนวนคำว่า “โอ้” มีจำนวนเป็น k เท่าของจำนวนคำว่า “อ้า”

หมายเหตุ มีชุดทดสอบทั้งสิ้น 26 ชุดโดย

          10 ชุดทดสอบ n < 2000
            17 ชุดทดสอบ n < 200 000
            26 ชุดทดสอบ n < 1000 000

โจทย์โดย : สรวิทย์  สุริยกาญจน์ ( PS.int ) และแนวคิดจากโจทย์ข้อหนึ่งในดินแดนโปแลนด์

ที่มา : ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
15 3
RORROOROOROOORO
8
17 3
OROOOOOROOOOORRRR
12

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 48 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (1 บอท)