1118 : สวิตช์ (switch)
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)

มีแผงหลอดไฟขนาด N×N อยู่แผงหนึ่ง หลอดไฟแต่ละดวงจะมีสถานะเป็นเปิดหรือปิด อย่างใดอย่างหนึ่ง และบนหลอดไฟแต่ละดวงจะมีสวิตช์ติดอยู่ ในการสับสวิตช์แต่ละครั้ง จะทำให้หลอดไฟดวงนั้น และดวงที่อยู่ติดกับดวงนั้น ในด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย และด้านขวา เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะ (จากเปิดเป็นปิด หรือจากปิดเป็นเปิด)

งานของคุณ
จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับสถานะเริ่มต้นและสถานะที่ต้องการของหลอดไฟแต่ละดวง แล้วทำการสับสวิตช์ให้หลอดไฟแต่ละดวงมีสถานะตามที่ต้องการ โดยจะสับสวิตช์กี่ตัวก็ได้ แต่สวิตช์แต่ละตัวจะสับได้ไม่เกิน 1 ครั้ง

ข้อมูลนำเข้า
บรรทัดแรกระบุจำนวนเต็ม N (2 ≤ N ≤ 15) แทนจำนวนแถวและหลักของแผงหลอดไฟ

อีก N บรรทัดต่อมา ระบุเลข 0 หรือ 1 บรรทัดละ N ตัว แทนสถานะเริ่มต้นของหลอดไฟแต่ละดวง โดย 0 แทนปิด และ 1 แทนเปิด

อีก N บรรทัดต่อมา ระบุเลข 0 หรือ 1 บรรทัดละ N ตัว แทนสถานะที่ต้องการของหลอดไฟแต่ละดวง โดย 0 แทนปิด และ 1 แทนเปิด

ข้อมูลส่งออก
บรรทัดแรกระบุจำนวนเต็ม K แทนจำนวนครั้งของการสับสวิตช์

อีก K บรรทัดต่อมาระบุจำนวนเต็ม x และ y บอกถึงการสับสวิตช์ในแถวที่ x หลักที่ y โดยให้เรียงตามค่า x จากน้อยไปหามาก หากค่า x เท่ากัน ให้เรียงตามค่า y จากน้อยไปหามาก

รับประกันว่า
ข้อมูลทดสอบทุกชุดจะมีคำตอบที่ถูกต้องเพียง 1 คำตอบเสมอ

การให้คะแนน
30% ของข้อมูลทดสอบ จะมี N ≤ 4

ที่มา

การแข่งขัน TUMSO ครั้งที่ 8
โจทย์โดย: สุธี เรืองวิเศษ


ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
3
0 1 0
0 0 0
0 1 0
0 0 0
0 1 1
1 1 0
2
2 2
3 1
3
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 0 0
1 1 1
0 0 0
9
1 1
1 2
1 3
2 1
2 2
2 3
3 1
3 2
3 3

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 49 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (6 บอท)