1125 : ระยะห่าง (distance)
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)
นิยาม: ระยะห่างแมนฮัตตัน (Manhattan distance) ระหว่างจุด (x1, y1) และ (x2, y2) บนระนาบมีค่าเท่ากับ |x- x2| + |y1 - y2|

มีจุด N จุดอยู่บนระนาบ คุณต้องการทราบว่า ผลรวมของระยะห่างแมนฮัตตันระหว่างจุดสองจุดใดๆ ทุกคู่ มีค่าเท่าไร

งานของคุณ
จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับพิกัดบนระนาบของจุดแต่ละจุด และคำนวณหาผลรวมของระยะห่างแมนฮัตตันระหว่างจุดสองจุดใดๆ ทุกคู่

ข้อมูลนำเข้า
บรรทัดแรกระบุจำนวนเต็ม N (2 ≤ N ≤ 500,000) แทนจำนวนจุดทั้งหมด

อีก N บรรทัดต่อมาระบุพิกัดของจุดต่าง ๆ กล่าวคือ  บรรทัดที่ i+1 (1 ≤ i ≤ N) จะระบุจำนวนเต็ม Xi และ Yi (1 ≤ Xi,Yi ≤ 1,000,000) แทนพิกัดตามแกน X และแกน Y ของจุดที่ i

ข้อมูลส่งออก
มีบรรทัดเดียว แสดงผลรวมของระยะห่างแมนฮัตตันระหว่างจุดสองจุดใดๆ ทุกคู่

การให้คะแนน
30% ของข้อมูลทดสอบ จะมี N ≤ 1,000

ที่มา
การแข่งขัน IOI Thailand League เดือนกรกฏาคม 2553
โจทย์โดย: สุธี เรืองวิเศษ

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
3
1 1
2 4
4 3
12
5
3 3
5 1
4 4
1 3
4 7
44

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 48 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (1 บอท)