1130 : ความจุ (capacity)
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)
ให้ S เป็นเซตที่มีสมาชิก N ตัว (N ≥ 2) เราจะนิยามความจุของเซต S ดังต่อไปนี้
  • ถ้า N = 2 แล้ว S จะมีความจุเท่ากับค่าของสมาชิกตัวที่มากกว่าลบด้วยสมาชิกตัวที่น้อยกว่า
  • ถ้า N > 2 แล้ว S จะมีความจุเท่ากับผลรวมของความจุของสับเซตของ S ทุกสับเซตที่มีสมาชิก N-1 ตัว
งานของคุณ
จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับเซต S และคำนวณหาความจุของเซตดังกล่าว

ข้อมูลนำเข้า
บรรทัดแรกระบุจำนวนเต็ม N (2 ≤ N ≤ 10,000) แทนจำนวนสมาชิกของเซต S

บรรทัดที่สองระบุจำนวนเต็ม N จำนวน แต่ละจำนวนมีค่าอยู่ในช่วงตั้งแต่ -1,000,000 ถึง 1,000,000 แทนสมาชิกแต่ละตัวของเซต S โดยจำนวนเต็มเหล่านี้จะแตกต่างกันทั้งหมด และจะเรียงจากน้อยไปหามาก

ข้อมูลส่งออก
มีบรรทัดเดียว แสดงความจุของเซต S

หากคำตอบที่ได้มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 49999 ให้พิมพ์เศษจากการหารคำตอบที่ได้ด้วย 49999

การให้คะแนน
30% ของข้อมูลทดสอบ จะมี N ≤ 20
60% ของข้อมูลทดสอบ จะมี N ≤ 1,000

ที่มา
การแข่งขัน IOI Thailand League เดือนสิงหาคม 2553
โจทย์โดย: สุธี เรืองวิเศษ

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
3
-3 1 4
14
4
0 1 2 3
20

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 55 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (6 บอท)