1142 : ศูนย์ประชุม (convention)
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)
คุณเป็นเจ้าของศูนย์ประชุมแห่งหนึ่ง มีบริษัทต่างๆ จำนวนมาก ต้องการมาเช่าศูนย์ประชุมของคุณเพื่อจัดนิทรรศการ อย่างไรก็ตาม ศูนย์ประชุมมีพื้นที่เพียงพอสำหรับให้บริษัทเช่าได้วันละไม่เกิน K บริษัทเท่านั้น

คุณได้รับคำขอเช่าศูนย์ประชุมจากบริษัททั้งหมด N บริษัท ซึ่งคุณจะต้องตอบคำขอเรียงไปตามลำดับที่ส่งมา แต่ละคำขอจะเป็นการขอเช่าศูนย์ประชุมติดต่อกันตั้งแต่วันที่ X ถึงวันที่ Y โดยถ้าศูนย์ประชุมยังมีพื้นที่เหลือทุกวันตั้งแต่วันที่ X ถึงวันที่ Y คุณจะให้บริษัทนั้นเช่าได้ แต่หากมีอย่างน้อย 1 วันในช่วงนั้น ที่ศูนย์ประชุมเต็มแล้ว บริษัทนั้นจะไม่ได้เช่าศูนย์ประชุมเลย

งานของคุณ
จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับจำนวนบริษัทและความจุของศูนย์ประชุม แล้วตอบคำขอของแต่ละบริษัทว่า สามารถเช่าได้หรือไม่

ข้อมูลนำเข้า
บรรทัดแรกระบุจำนวนเต็ม N และ K (1 ≤ N ≤ 100,000; 1 ≤ K ≤ 100) แทนจำนวนบริษัท และความจุของศูนย์ประชุม

อีก N บรรทัดต่อมา ในบรรทัดที่ i+1 (1 ≤ i ≤ N) ระบุจำนวนเต็ม Xi และ Yi (1 ≤ Xi ≤ Yi ≤ 1,000,000,000) แทนคำขอของบริษัทที่ i ซึ่งขอเช่าศูนย์ประชุมตั้งแต่วันที่ Xi ถึงวันที่ Yi

ข้อมูลส่งออก
มีทั้งหมด N บรรทัด โดยในบรรทัดที่ i 
(1 ≤ i ≤ N) ให้พิมพ์ว่า yes หากบริษัทที่ i สามารถเช่าศูนย์ประชุมได้ หรือพิมพ์ว่า no หากไม่สามารถเช่าได้

การให้คะแนน
20% ของข้อมูลทดสอบ จะมี N  1,000 และ K = 1
40% ของข้อมูลทดสอบ จะมี K = 1

ที่มา
โจทย์โดย: สุธี เรืองวิเศษ 

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
3 1
2 4
4 7
5 9
yes
no
yes
5 2
3 7
1 5
4 8
6 10
7 8
yes
yes
no
yes
no

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 50 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (2 บอท)