1143 : โอลิมปิก (olympic)
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)
หลังจบการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน ค.ศ. 2032 ทางประเทศเจ้าภาพต้องการจัดอันดับประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดตามผลการแข่งขัน โดยมีหลักเกณฑ์คือ หากประเทศหนึ่งได้รับเหรียญทอง G เหรียญ เหรียญเงิน S เหรียญ และเหรียญทองแดง B เหรียญ ประเทศนั้นจะได้คะแนนเท่ากับ GWG + SWS + BWB โดยที่ WG, WS, WB เป็นจำนวนจริงบวกที่ WG ≥ WS ≥ WB การจัดอันดับประเทศจะเรียงตามคะแนนจากมากไปหาน้อย และหากมีประเทศมากกว่า 1 ประเทศได้คะแนนเท่ากัน จะถือว่าประเทศเหล่านั้นได้อันดับที่ดีที่สุดร่วมกัน

ทางประเทศเจ้าภาพต้องการเลือกค่าถ่วงน้ำหนัก WG, WS, WB ที่เหมาะสม ที่จะทำให้ประเทศของตนอยู่ในอันดับที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้

งานของคุณ
จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับจำนวนเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงที่แต่ละประเทศได้รับ แล้วคำนวณหาอันดับที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ของประเทศเจ้าภาพ เมื่อเลือกค่าถ่วงน้ำหนักที่เหมาะสม

ข้อมูลนำเข้า
บรรทัดแรกระบุจำนวนเต็ม N (2 ≤ N ≤ 1,000) แทนจำนวนประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน

อีก N บรรทัดต่อมา ในบรรทัดที่ i+1 (1 ≤ i ≤ N) ระบุจำนวนเต็ม Gi, Si และ Bi (0 
 Gi, SiBi ≤ 400) แทนจำนวนเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงที่ประเทศที่ i ได้รับ โดยประเทศที่ 1 หมายถึงประเทศเจ้าภาพ และประเทศที่ 2, 3, 4 ไปเรื่อยๆ จนถึง N คือประเทศอื่นๆ ที่เข้าร่วมแข่งขัน

ข้อมูลส่งออก
มีบรรทัดเดียว ระบุอันดับที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ของประเทศเจ้าภาพ เมื่อเลือกค่าถ่วงน้ำหนักที่เหมาะสม

คำอธิบายตัวอย่าง
ในตัวอย่างที่ 1 ค่าถ่วงน้ำหนักที่เป็นไปได้ เช่น WG = WS = WB = 1 ซึ่งจะทำให้ประเทศเจ้าภาพได้อันดับ 3 

ในต้วอย่างที่ 2 ค่าถ่วงน้ำหนักที่เป็นไปได้ เช่น W
G = 2, WS = 1, WB = 0.1 ซึ่งจะทำให้ประเทศเจ้าภาพได้อันดับ 2 ร่วมกับประเทศที่ 2 และประเทศที่ 3

ที่มา
โจทย์โดย: สุธี เรืองวิเศษ

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
4
1 2 3
2 3 4
3 0 0
10 10 10
3
5
3 3 0
2 5 0
4 1 0
50 0 0
0 0 50
2

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 46 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (1 บอท)