1145 : Reference
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)

          อิโต มาโคโตะ (Makoto Ito) ต้องการทำรายงานเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตครึ่งน้ำครึ่งบก โดยค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตทั้งสิ้น 4 แหล่ง เนื่องจากเขาขี้เกียจเรียบเรียงข้อมูงที่เขาค้นหาได้ด้วยตนเอง เขาจึงพยายามเลือกหาข้อความที่ยาวที่สุดที่พบในอย่างน้อย 3 แหล่งข้อมูลจาก 4 แหล่งที่เขาหาได้ เพื่อนำไปใช้ในรายงายของเขา เนื่องจากในทางภาษาอังกฤษ อักษรพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่มิได้มีความแตกต่างทางด้านความหมายมากนัก จึงถือว่าอักษรพิมพ์ใหญ่กับอักษรพิมพ์เล็กของอักษรเดียวกัน คือตัวเดียวกัน

          คุณจะได้รับข้อความทั้งหมดจาก 4 แหล่งข้อมูล จงหาข้อความที่เขาผู้นั้นต้องการ

 

ข้อมูลนำเข้า

          บรรทัดที่ 1 ประกอบด้วยสตริงชุดหนึ่งเขียนติดกันหมด ตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่ก็ได้ ตามหลังด้วย newline character ความยาวของสตริงไม่เกิน 50 ตัวอักษร

          บรรทัดที่ 2, 3, 4 ประกอบด้วยสตริงอีกบรรทัดละหนึ่งชุด เงื่อนไขตามบรรทัดที่ 1

 

ข้อมูลส่งออก

          บรรทัดที่ 1 ประกอบด้วยสตริงที่ยาวที่สุดที่ปรากฏในอย่างน้อย 3 แหล่งข้อมูลจากที่กำหนดให้ โดยข้อความเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด กรณีมีหลายคำตอบให้ตอบเฉพาะคำตอบที่เมื่อเรียงตามลำดับพจนานุกรมแล้วจะเป็นคำแรก

โจทย์โดย : พี่เพลน

ที่มา : ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
WaterMonitorIsNotAnAnimal
TermodynamicsIsAnInsect
SeaMonitorIsNowTheBiggest
OnItOrIsNoWayToFindAnimal
onitorisno

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 48 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (2 บอท)