1163 : สถานีอวกาศ (Space)
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)

วิศวกรต้องการสร้างอาณานิคมแห่งหนึ่งในจักรวาล อาณานิคมนี้ประกอบด้วยสถานีอวกาศ (Space Station) ทั้งหมด 2d สถานี โดยมีเลขประจำสถานี d หลัก ที่ประกอบด้วยเลขศูนย์และเลขหนึ่งเท่านั้น เช่น ในกรณีที่ d = 2 จำนวนของสถานีทั้งหมดจะเท่ากับ 4 และมีเลขประจำสถานีคือ 00, 01, 10 และ 11 ในการสร้างอาณานิคมแห่งนี้ วิศวกรจะต้องสร้างเส้นทางเชื่อมระหว่างสถานี โดยมีกฎในการสร้างอยู่ว่าสถานีสองแห่งใดๆ จะมีเส้นทางเชื่อมต่อกันก็ต่อเมื่อ เลขประจำสถานีของทั้งสองสถานีแตกต่างกันอยู่หนึ่งหลักพอดี

จง เขียนโปรแกรมในการสร้างเส้นทางเชื่อมเหล่านี้ โดยพิมพ์เส้นทางเชื่อมแต่ละเส้นทางเพียงครั้งเดียว สำหรับทางเชื่อมแต่ละทางให้แสดงสถานทีที่มีเลขน้อยกว่ามาก่อน สำหรับลำดับของสถานีในการแสดงเส้นทางเชื่อม ให้เรียงจากน้อยไปหามาก โดย (x1,y1) จะน้อยกว่า (x2,y2) ก็ต่อเมื่อ  x1 < x2   หรือ   x1 = x2 และ y1 < y2 

ข้อมูลนำเข้า

มีอยู่หนึ่งบรรทัดเป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวกที่แสดงค่าของ d โดยที่ 2 d14

ข้อมูลส่งออก

มีอยู่ d × 2d-1 บรรทัด ที่แสดงเส้นทางเชื่อมทั้งหมด โดยให้แต่ละบรรทัดแสดงเส้นทางเชื่อมหนึ่งเส้น โดยแสดงเป็นเลขประจำสถานี d หลักสองสถานีที่มีเส้นทางเชื่อมกันอยู่ โดยมีช่องว่างคั่นระหว่างตัวเลขสองตัวนั้น

หมายเหตุ แนะนำให้ใช้  printf ในการแสดงผลที่มา : การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 7 (NUTOI7) :: ดัดแปลงเล็กน้อย


ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
2 00 01
00 10
01 11
10 11
3 000 001
000 010
000 100
001 011
001 101
010 011
010 110
011 111
100 101
100 110
101 111
110 111

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 43 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (7 บอท)