1166 : สวนดอกไม้
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)

คุณได้รับแผนที่ของที่ดินเปล่ากว้าง N หน่วย ยาว M หน่วย ที่ถูกแบ่งเป็นส่วนย่อย ๆ จำนวน N × M ส่วน แต่ละส่วนมีขนาด 1 × 1 หน่วย

                แผนที่ดังกล่าวเขียนระบุลักษณะของดินในแต่ละส่วนย่อย โดยใช้สัญลักษณ์สองแบบ คือ ‘.’ ดินดีเหมาะสำหรับปลูกดอกไม้ และ ‘#’ ดินที่เต็มไปด้วยหิน  ตัวอย่างของแผนที่กรณีที่ N = 4, M = 6 แสดงด้านล่าง

..#...
...##.
..#..#
.#...#

เราจะกล่าวว่าส่วนย่อยสองส่วนติดกัน ถ้าในแผนที่ส่วนย่อยทั้งสองอยู่ในแถวเดียวกันและอยู่ติดกัน หรืออยู่ในคอลัมน์เดียวกันของแถวที่ติดกัน  (นั่นคือ เป็นส่วนย่อยที่ติดกันในทิศทาง บน ล่าง ซ้ายและขวา เท่านั้น)

คุณต้องการเลือกพื้นที่เพื่อสร้างสวนดอกไม้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้  พื้นที่ดินที่จะสร้างเป็นสวนดอกไม้ได้จะต้องเป็นดินดี และไม่ติดกับดินส่วนที่เต็มไปด้วยหิน   จากตัวอย่างข้างต้น พื้นที่ดินที่สร้างเป็นสวนดอกไม้ได้แสดงด้วยส่วนที่มีเครื่องหมาย @ ในรูปด้านล่าง

@.#..@
@@.##.
@.#..#
.#.@.#

คุณต้องการหาพื้นที่ที่เหมาะกับการสร้างสวนดอกไม้ที่อยู่ติดกันที่มีขนาดใหญ่ที่สุด  ในตัวอย่างข้างต้น พื้นที่ดังกล่าวคือส่วนบนซ้าย ซึ่งมีขนาด 4 หน่วย

งานของคุณ

เขียนโปรแกรมรับแผนที่ จากนั้นคำนวณขนาดของพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการสร้างสวนดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกระบุจำนวนเต็มสองจำนวน N และ M (1 < N < 30; 1 < M < 30)  แทนขนาดของที่ดิน จากนั้นอีก N บรรทัดจะระบุแผนที่ของที่ดินดังกล่าว  กล่าวคือในบรรทัดที่ 1 + i จะระบุสตริงความยาว M ตัวอักษรแทนพื้นที่ดินในแถวที่ i สตริงดังกล่าวประกอบด้วยตัวอักษร ‘.’ และ ‘#’ เท่านั้น

ข้อมูลส่งออก

มีหนึ่งบรรทัด เป็นจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน แทนขนาดของพื้นที่ที่เหมาะสำหรับปลูกดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ที่มา : IOI Thailand League 2010 เดือนมีนาคมตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
4 6
..#...
...##.
..#..#
.#...#
4

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 42 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (1 บอท)