2033 : POI
Problem type : Batch
Time limit : 2.0 second(s)
Memory limit : 64 megabyte(s)
การแข่งขัน “The local Plovdiv Olympiad in Informatics” หรือ POI ถูกจัดขึ้นด้วยกฏที่ไม่เหมือนใคร ดังนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด N คนและมีงานที่ต้องทำทั้งหมด T งาน ในแต่ละงานจะถูกให้คะแนนด้วยชุดทดสอบเพียง 1 ชุดเท่านั้น ดังนั้น ความน่าจะเป็นสำหรับงานทุกงานและผู้เข้าแข่งขันทุกคนมีเพียงแค่ 2 กรณีคือ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถแก้ปัญหาของงานที่ได้รับมอบหมายนี้ได้หรือผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่สามารถแก้ปัญหาของงานชิ้นนี้ได้ และไม่มีการให้คะแนนบางส่วนกับงานชิ้นใด ๆ ทั้งสิ้น

ค่าของคะแนนที่กำหนดให้กับงานแต่ละชิ้นจะถูกพิจารณาหลังจากจบการแข่งขัน ซึ่งจะมีค่าเท่ากับจำนวนของผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของงานชิ้นนี้ได้ ส่วนคะแนนของผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละคนจะมีค่าเท่ากับผลรวมของคะแนนที่กำหนดให้กับงานที่ได้รับการแก้ปัญหาโดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนนั้น ๆ

Philip ได้เข้าร่วมการแข่งขันนี้ แต่เขาก็รู้สึกสับสนกับกฏการให้คะแนนที่สลับซับซ้อนนี้ และตอนนี้เขากำลังจ้องมองที่ผลลัพธ์ต่าง ๆ ซึ่งเขาไม่สามารถกำหนดตำแหน่งของตัวเองในตำแหน่งสุดท้ายได้ เรามาช่วย Philip โดยการเขียนโปรแกรมที่สามารถคำนวณคะแนนและตำแหน่งของเขากันเถอะ

ก่อนการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละคนจะถูกกำหนดค่า ID จากตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง N และค่า ID ของ Philip คือ P ในตำแหน่งสุดท้ายของการแข่งขันจะลงรายการของผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนเรียงลำดับตามคะแนนของพวกเขาจากมากไปน้อย ในกรณีที่เสมอกัน โดยในระหว่างผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่เสมอกันนั้น คนที่สามารถแก้ไขปัญหาของงานได้จำนวนมากกว่าก็จะได้ถูกลงรายการก่อนคนที่สามารถแก้ไขปัญหาของงานได้จำนวนน้อยกว่า และในกรณีที่เสมอกันและผู้เข้าร่วมการแข่งขันก็ยังมีจำนวนงานที่สามารถแก้ไขได้จำนวนเท่ากันอีก ให้ลงรายการของผู้เข้าร่วมการแข่งขันเหล่านี้เรียงลำดับตามเลข ID ของพวกเขาจากน้อยไปมาก

งานของคุณ
จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลของปัญหาที่ได้รับการแก้ไขจากผู้เข้าร่วมแข่งขันคนใด ๆ แล้วพิจารณาหาคะแนนและตำแหน่งของ Philip ในตำแหน่งสุดท้ายออกมา

เงื่อนไข
1 ≤ N ≤ 2 000 คือ จำนวนของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
1 ≤ T ≤ 2 000 คือ จำนวนของงาน
1 ≤ P ≤ N คือ ค่า ID ของ Philip

ข้อมูลนำเข้า
โปรแกรมของจะต้องรับข้อมูลเข้ามาทางคียบอร์ด ดังนี้
  • ในบรรทัดแรก ประกอบด้วย เลขจำนวนเต็ม N, T, และ P ซึ่งแยกกันโดยใช้ช่องว่าง 1 ช่อง
  •  N บรรทัดถัดมา ให้อธิบายว่า ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละคนสามารถแก้ปัญหาของงานชิ้นใดได้บ้าง โดยในบรรทัดที่ k ของบรรทัดเหล่านี้จะอธิบายว่า งานชิ้นไหนบ้างที่ถูกแก้ไขปัญหาโดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนที่มีค่า ID เท่ากับ k และในแต่ละบรรทัดจะประกอบไปด้วยเลขจำนวนเต็ม T ตัว แยกกันด้วยช่องว่าง เลขตัวที่ 1 ของเลขจำนวนเต็มเหล่านี้ จะแสดงว่า ผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนที่ k สามารถแก้ไขปัญหาของงานชิ้นที่ 1 ได้หรือไม่ เลขตัวที่ 2 ก็จะแสดงในทำนองเดียวกันนี้กับงานชิ้นที่ 2 และเป็นเช่นนี้เรื่อยไป เลขจำนวนเต็ม T ตัวทั้งหมดเหล่านี้จะเป็นเลข 0 หรือ 1 เท่านั้น โดยเลข 1 หมายถึง ผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนที่ k สามารถแก้ไขปัญหาของงานชิ้นนี้ได้ ในขณะที่เลข 0 จะหมายความว่า เขาหรือเธอคนนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาของงานชิ้นนี้ได้

ข้อมูลส่งออก
โปรแกรมของคุณจะต้องแสดงผลออกมาทางจอภาพในบรรทัดเดียวด้วยเลขจำนวนเต็ม 2 ค่า แยกกันด้วยช่องว่าง 1 ช่อง โดยเลขจำนวนเต็มค่าแรกคือ คะแนนที่ Philip ได้รับในการแข่งขัน POI ค่าที่สองคือ ตำแหน่งของ Philip ในตำแหน่งสุดท้าย ซึ่งค่าตำแหน่งที่ได้นี้จะต้องเป็นเลขจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง N โดยตำแหน่งที่ 1 แสดงถึงผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้ลงรายการในอันดับต้น (ผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนที่มีคะแนนที่สูงที่สุด) และตำแหน่งที่ N แสดงถึงผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้ลงรายการในอันดับท้าย (ผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนที่มีคะแนนต่ำที่สุด)

ที่มา: 21st International Olympiad In Informatics– August 8 - 15, 2009 (Day 1)
ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
5 3 2
0 0 1
1 1 0
1 0 0
1 1 0
1 1 0
3 2

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 49 ผู้เยี่ยมชมและ 1 สมาชิก (0 บอท)